navigate_before
arrow_upward
IMEXPHARM
CHIẾN LƯỢC
PHÁT TRIỂN ĐẾN 2022
Vẫn với triết lý “1000 năm sau hoa sen vẫn nở”,
Imexpharm luôn tự hào vì những thành tựu đã
đạt được nhưng cũng luôn tỉnh táo để nhận định
tình hình thực tế và đưa ra các chiến lược phù hợp
nhất để “sen” luôn “nở” rực rỡ nhất!
CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN IMEXPHARM ĐẾN 2022
04
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ
GIAI ĐOẠN 2018-2019
Lợinhuậncủa
Imexpharmcũngtăng
trưởngcaovàtrong2
nămliềnCôngtyluôn
hoànthànhchỉtiêulợi
nhuậndoĐạihộiđồngcổ
đônggiaophó.Kếtquả
nàythểhiệnsựthành
côngcủaImexpharm
trongviệctáicơcấu
doanhmụcsảnphẩm,
quảnlýchặtchẽchiphí
vàkiểmsoáttốttìnhhình
biếnđộnggiánguyên
vậtliệu.
Hoạtđộngquảntrịtài
chính,quảntrịnguồn
nhânlựcđượcthựchiện
khátốtnhằmduytrìsự
ổnđịnhcủabộmáyhoạt
độngvàtàichínhcủa
Côngty.
Hoạtđộngtiếpthịngày
càngđivàochiềusâuvà
gắnkếtvớicácmụctiêu
chungcủaCôngty.Hoạt
độngkếtnốitrongngành
dượcđượcphòngtiếpthị
thựchiệndướidạngdiễn
đàn,quymôlớnvàthu
hútsựthamdựcủahàng
trămbácsỹvàcáccán
bộđầungành.
CácnhàmáyEU-GMP
củaImexpharmđãhoàn
thànhđúngtiếnđộvà
gópphầnđónggópvào
tăngtrưởngchungcủa
Imexpharm.
Giai đoạn 2018-2019 chứng kiến sự tăng trưởng nhanh của doanh thu của
Imexpharm lớn hơn trung bình ngành và đi đúng theo định hướng chiến lược
ban đầu đã đề ra. Mặc dù doanh thu tăng trưởng cao nhưng vẫn chưa thể hoàn
thành mục tiêu do Đại hội đồng cổ đông đề ra. Tuy nhiên, trong bối cảnh thị
trường nhiều diễn biến phức tạp thì sự nỗ lực của Ban Lãnh đạo tập thể
Imexpharm rất đáng được ghi nhận.
Sựdịchchuyểntrong
cơcấudoanhthucủa
Imexpharmđangđitheo
đúngđịnhhướngchiến
lượccủaCôngty:tập
trungvàokhaithácthị
trườngETCnhờvàocác
nhàmáyEU-GMP.
Cáchoạtđộngcộng
đồngnhư:chămsócsức
khỏechobệnhnhân
nghèo,đónggópcho
quỹkhuyếnhọcđược
Imexpharmduytrì
đềuđặn.
Bêncạnhđó,tronghai
nămquaImexpharmcũng
chứngkiếnsựtăngtrưởng
chậmlạicủathịtrường
OTCdonhiềunguyên
nhân,việcnàykhiếnhoạt
độngbánlẻgặpnhiềukhó
khăn,mặtkháccóquá
nhiềuđốithủcạnhtranh
trênthịtrườngcũnglàm
chotìnhhìnhOTCtrởnên
khốcliệthơn.
Cácnhàsảnxuấttrong
nướcđãnhìnthấyđược
lợithếcủaviệcđầutư
chocácnhàmáyđạttiêu
chuẩntiêntiến,nênsố
lượngnhàmáyEU-GMP
đượcđầutưtrongnăm
2018và2019cũngbắt
đầutănglên.Imexpharm
vẫncónhiềulợithếtrên
phânkhúcthuốcchất
lượngcaodolàmộttrong
nhữngngườiđitiênphong
tronghoạtđộngnày.Tuy
nhiên,tronggiaiđoạnđầu
khaitháccácnhàmáy
EU-GMP,Côngtycũngcó
nhữngkhókhănnhấtđịnh
trongviệctăngtrưởngbiên
lợinhuận.
Điểm mạnh
Làmộttrongnhữngcôngtyđầutiêncủangành
dượcViệtNamđầutưchocáctiêuchuẩntiêntiến
trongsảnxuấtcũngnhưquảntrị.
Sởhữunguồnnhânlựcchấtlượngcao,dàydặn
kinhnghiệmvàcókhảnăngthíchứngcaovới
nhữngthayđổi.
Thươnghiệuthuốcchấtlượngđượctintưởngbởi
cácchuyêngiavớigiácảhợplýchongườiViệt.
Imexpharmcónềntảngtàichínhvữngchắc,ổn
địnhgópphầnphụcvụtốtcácmụctiêusảnxuất
kinhdoanh.
Làmộttrongnhữngcôngtycómạnglướiphân
phốirộnglớnnhấtViệtNamvới20chinhánh,hơn
16.000nhàthuốcvàgần200trìnhdượcviêntrên
cảnước.
Điểm yếu
Nghiêncứuvàpháttriển(R&D)mặcdùđượcđầu
tưbàibảnnhưngvẫnchưathậtsựđápứngđược
yêucầuhoạtđộngchocácnhàmáyEU-GMP.
Nguồnnhânlựckhôngđồngđềugiữacácnhà
máy,chưatạođượcsựgắnkếttrongnộibộ.
Nguồnnguyênliệuphụthuộcvàonướcngoài,dễ
bịtácđộngđếnbiênlợinhuậnkhinguồncungcấp
vàgiácảbiếnđộng.
PHÂN TÍCH SWOT
GIAI ĐOẠN 2020-2022
STRENGTHS
WEAKNESSES
Cơ hội
TìnhtrạnggiàđicủadânsốViệtNam,chitiêucho
khámchữabệnhngàycàngtăng.Diễnbiếnbấtthường
củathờitiết,dịchbệnhvàthiêntaiđangkhiếncho
nhucầuthuốctăngmạnh,tạoracơhộichocácdoanh
nghiệpdượctrongđócóImexpharm.
Thịtrườngvẫntăngtrưởngổnđịnh,mặcdùcódấuhiệu
chữnglạinhưngvẫnduytrìởmứctrungbình12%/năm;
Việckhuyếnkhíchcácdoanhnghiệpdượctrongnước
đầutưchochấtlượngcủaChínhphủ,nhữngThông
tưmớiđangủnghộcácdoanhnghiệptrongnướcsản
xuấtthuốcchấtlượngcao.
ThuhútvốnđầutưnướcngoàicủaViệtNamđangdiễn
mạnhmẽtrongnhữngnămgầnđây,cùngvớihoạtđộng
chuyểngiaocôngnghệđangdiễnratheochiềurộngvà
sâumởracơhộihọctậpnhữngthànhtựucủacácnước
tiêntiếnchocácdoanhnghiệpdượctrongnước.
Hoạtđộngmuabánsápnhậpđangdiễnramạnhmẽ
trênthịtrườngnóichungvàngànhdượcnóiriêng,tạora
cơhộichocácdoanhnghiệpdượctrongnướctìmkiếm
đốitácchiếnlược,nângcaonănglựccạnhtranh.
Thách thức
Ngàycàngnhiềudoanhnghiệpđầutưchocácnhà
máycôngnghệcao,cạnhtranhsẽdiễnrangàycàng
khốcliệtkhiphầnlớncácdoanhnghiệpdượctrong
nướcđềusảnxuấtcácloạithuốcGenericsvàchưacó
hàmlượngkhoahọccao.
Giánguyênvậtliệutrênthếgiớicóchiềuhướng
tăngkhiTrungQuốcđangsiếtchặtcáctiêuchuẩn
nhàmáynhằmbảovệmôitrường.Cùngvớiđólà
tìnhtrạngthiếuhụtnguồncungnguyênvậtliệu
dượctrêntoàncầucóthểdiễnradướitácđộng
củadịchbệnhnCoV2019.
NgànhdượcViệtNamcũngphụthuộclớnvàoquy
địnhchínhsáchcủanhànước,đặcbiệtlàcácquy
địnhvềđấuthầuthuốctrongbệnhviện,quảnlý
giáthuốc,quảnlýthuốckêđơn…
Hoạtđộngmuabánsápnhậpcũngdễdẫnđến
nguycơcácdoanhnghiệpdượctrongnướcbị
thâutómbởicácdoanhnghiệpngoạidồidàovề
tàichínhvàcôngnghệ.
OPPORTUNITIES
THREATS
CÁC CHIẾN LƯỢC
TRỌNG TÂM ĐẾN 2022
Doanh thu và lợi nhuận của Imexpharm đã thực hiện năm 2018-2019 và dự báo đến 2022 như sau (Đvt: tỷ đồng)
» TổngdoanhthucủaImexpharmđến2022sẽchiếmthịphầntừ2-2,5%toàn
ngànhdượcViệtNam,vớităngtrưởngbìnhquânkép23,4%;tậptrungphát
triểnhàngthươnghiệuImexpharm;
» Lợinhuậntrướcthuếtăngtrưởngbìnhquânképhằngnăm22,5%;
» Ngânsáchđầutưchohoạtđộngnghiêncứuvàpháttriểnchiếmtừ3-5%
doanhthu.Phầnngânsáchnàysẽdànhchoviệcđầutưnghiêncứucácsản
phẩmmới,thửtươngđươngsinhhọcchocácsánphẩmchủlực,tiếptụctrang
bịmáymóchiệnđạivàđàotạonguồnnhânlựcR&D;
» Duytrìchínhsáchcổtứccaochocổđôngtừ15%-20%/Vốnđiềulệ.
Chỉtiêu 2018 2019 2020F 2021F 2022F CAGR
Tổngdoanhthuthuầnvàthunhậpkhác
1.207,1 1.420,7 1.751,0
2.350,0
2.800,0 23,4%
TrongđódoanhthuhàngImexpharm
1.017,9 1.222,7 1.670,0 2.250,0 2.650,0 27,0%
Lợinhuậntrướcthuếvà
tríchQuỹPháttriểnKhoahọc
vàCôngnghệ
192,8 222,4 260,0 329,0 392,0 19,4%
Lợinhuậntrướcthuế
173,8 202,4 260,0 329,0 392,0 22,5%
Tỷsuấtcổtức/VốnĐiềulệ 20,0% 20,0% 15-20% 15-20% 15-20%
2-2,5%
Tổng doanh thu của
Imexpharm đến 2022
toàn ngành dược
chiếm thị phần từ
22,5%
Lợi nhuận trước thuế
tăng trưởng bình quân kép
hằng năm
Để thực hiện thành công các chiến lược trọng điểm và theo đuổi “Khát vọng dẫn đầu” đến 2022, Ban Điều hành
cũng đã thống nhất với Hội đồng Quản trị những chỉ số cơ bản trong hoạt động kinh doanh như sau:
Các giải pháp chiến lược của Imexpharm trong giai đoạn 2020-2022 như sau:
» TậptrungthựchiệnchuyểndịchcơcấudoanhthutừthịtrườngOTCsangthị
trườngETC.Tuynhiên,CôngtyvẫnduytrìdoanhthucủakênhOTCởmứckhoảng
800-850tỷđồng.
» Thựchiệntáicơcấudoanhmụcsảnphẩm,đadạnghóacácdòngsảnphẩmchothị
trườngOTCnhằmtăngtínhcạnhtranhcủaImexpharm.
» Đẩymạnhnghiêncứuvàpháttriển,đăngkýmớisảnphẩm,đăngkývisachâuÂu
chomộtsốsảnphẩmđểcóthểđầuthầuvớinhóm1,tăngdoanhsốchomảngETC.
» Theodõichặtchẽdiễnbiếngiánguyênvậtliệu,dựphòngtănggiánguyênvậtliệu
bằngcáchduytrìchínhsáchtồnkhohợplýđểgiữổnđịnhtăngtrưởnglợinhuận.
» Tậptrungđẩymạnhhoạtđộngpháttriểnthươnghiệuđểthúcđẩydoanhsốcho
nhómhàngchủlực.Chiếnlượcmarketingtậptrungvàochiềusâuvàphảitheođúng
chiếnlượcpháttriểncủaCôngtytheocơcấudoanhthuvàphânkhúckháchhàng
mụctiêu.
» HoànthiệnvàđưavàosảnxuấtđúngtiếnđộnhàmáyCôngnghệcaotạiBìnhDương
-IMP4.Duytrìổnđịnhcácnhàmáyhiệnhữu,đặcbiệtlànhàmáyđạttiêuchuẩn
EU-GMPđểcungứnghànghóakịpthờichohoạtđộngkinhdoanh.
» Thuhútnguồnnhânlựcchấtlượngcao,vậnhànhhiệuquảcácnhàmáycôngnghệ
cao.Đẩymạnhhoạtđộngluânchuyểncánbộ,nhânviêngiữacácnhàmáynhằmtạo
sựphốihợpnhịpnhàngtrongchuỗicungứngcủaImexpharm.
» Tíchcựcthựchiệncôngtácdựbáođểquảnlýtiếnđộsảnxuất,hàngtồnkhonhằm
tănghiệuquảhoạtđộngkinhdoanhcủaImexpharm.
» Nângcaohoạtđộngquảnlýtạichinhánhbánhàng,quảnlýchặtchẽcôngnợ,giảm
tìnhtrạngnợxấu,nợkhóđòi.Quảnlýchinhánhtheodoanhsốmụctiêuchotừng
trìnhdượcviên.
Các chiến lược trọng tâm
của Imexpharm cũng
được xây dựng trên cơ
sở hài hòa lợi ích của
các bên liên quan trong
mục tiêu phát triển của
Imexpharm. Các bên
liên quan trọng yếu của
Imexpharm được xác
định là: các cổ đông của
Công ty, người lao động
tại Imexpharm, đối tác
thương mại, nhà cung
cấp/nhà sản xuất và
cộng đồng địa phương.
» Côngtyluônduytrìchínhsáchcổtứccaovàổnđịnh
đểcáccổđôngantâmđầutưtạiImexpharm.Cổtức
đượcduytrìnhờvàocácchiếnlượckinhdoanhhợplý
đểgiữvữngtốcđộtăngdoanhthuvàlợinhuâncủa
Côngty.
» Cáccổđôngphảiđượcthôngbáođịnhkỳvềtìnhhình
hoạtđộngcủaCôngty,đượcđốixửcôngbằng.Hoạt
độngcậpnhậtthôngtinđếncổđông,nhàđầutưđược
thựchiệnmộtcáchđầyđủhàngtháng,hàngquý.
Nhữngcâuhỏicủacổđông,nhàđầutưđượcphản
hồinhanhchóng,kịpthờithôngquabộphậnQuanhệ
nhàđầutư.
» Côngtáctổchứcđạihộicổđôngđượcsắpxếpchu
đáo,cẩntrọngvớitinhthầntráchnhiệm,tạolòngtin
chocổđông.HìnhảnhcủaImexpharmđượcduytrì
trongmắtcộngđồngđầutưthôngquaviệcthamgia
cáchộithảo,diễnđànvàgặpgỡtrựctiếpcácnhàđầu
tưtrongvàngoàinước.
Đối với cổ đông
của Imexpharm
Nguồnnhânlựcgópphầnquyếtđịnhsựthànhcôngcủa
Imexpharm,dođócácchínhsáchnhânsựcủaImexpharm
trongnhữngnămcònlạicủanhiệmkỳ2018-2022là:
» Duytrìổnđịnhchếđộlương,thưởngvàphúclợicho
ngườilaođộng.
» Tăngcườngxâydựngcácchínhsáchvềnhânsựnhằm
thuhútnhântàichoCôngty.
» Quảnlýnguồnnhânlựctậptrungvàohiệuquảvàcác
nguyêntắcvănhóa,tạotínhgắnkếttrongđộingũ
Imexpharm.
» Xâydựngchỉtiêucụthểchotừngnhânviên,bámsát
vàohiệuquảcôngviệc.
» Tiếptụcthựchiệnquảntrịnguồnnhânlựctheothẻ
điểmcânbằng(BSC).Tăngcườngràsoátcácchỉtiêu
BSCđểthựcthicóhiệuquảcôngtácquảntrịnguồn
nhânlực.
» XâydựnghoànthiệnBộquytắcửngxửImexpharmđể
làmkimchỉnamchomọihoạtđộngcủanhânviên.
» Tăngcườnghoạtđộngđàotạobaogồmđàotạonội
bộvàđàotạobênngoàiCôngtyđểđảmbảocácnhân
viênImexpharmđượccậpnhậtkiếnthứcmộtcách
thườngxuyênnhấtđểphụcvụchoyêucầucôngviệc
vàpháttriểnnghềnghiệptạiImexpharm.
Đối với nhân viên
Imexpharm
CÁC CHIẾN LƯỢC
TRỌNG TÂM ĐẾN 2022
» HoạtđộngđấuthầuởkênhETCđượcthựchiệnthông
quacácđốitác,dođócácvấnđềliênquanđếnpháp
chếvàtuânthủcủađốitácsẽđượcgiámsátchặt
chẽnhằmgiữvữnguytín,hìnhảnhvàthươnghiệu
Imexpharmtrênthịtrường.
» Hạnmứctíndụngvàđiềukhoảnvớiđốivớicácđối
tácsẽđượcthiếtlậpdựatrênlợiíchhàihòacủa
Imexpharmvàđốitác
» Imexpharmtiếnhànhđánhgiánhàcungcấp,nhàsản
xuấtthườngxuyênđểduytrìổnđịnhnguồncungcấp
nguyênliệuđạttiêuchuẩnEU-GMP.
» Cácnhàcungcấpsẽđượcthôngbáocôngkhaicác
tiêuchuẩnchọnthầucủaImexpharmđểđảmbảohoạt
độngmuahàngđượcdiễnracôngkhai,minhbạch.
Đối với các đối tác,
nhà cung cấp
» Thựchiệnđầyđủcácnghĩavụvàtuânthủcácquyđịnh
củaphápluật,đónggópchongânsáchđịaphương.
» Tíchcựcthamgiavàocáchoạtđộngxâydựngđịa
phương,cáchoạtđộngkhuyếnhọc,khuyếntàivàgiúp
đỡbệnhnhânnghèo.
» Tạothêmnhiềucôngănviệclàm,gópphầnphát
triểnkinhtếđịaphương,cảithiệnthunhậpchongười
laođộng.
Đối với cộng đồng
địa phương
KHÁT VỌNG DẪN ĐẦU
IMEXPHARM
Với vị thế là Công ty có các dây chuyền
đạt tiêu chuẩn EU-GMP nhiều nhất Việt Nam
TẦM NHÌN ĐẾN 2022
Năm 2020 được Imexpharm xác nhận là năm bản lề trong giai đoạn chuyển mình của
Imexpharm. Công ty tích cực củng cố vị thế trên thị trường ETC khi tất cả các nhà máy
EU-GMP đã hoàn thiện. Với vị thế là công ty có các dây chuyền đạt tiêu chuẩn EU-GMP
nhiều nhất Việt Nam, Imexpharm phấn đấu tỷ trọng ETC: OTC trong cơ cấu doanh thu
năm 2020 đạt 52:48.
Rà soát các nhà máy đảm bảo chất lượng được duy trì ổn định.
Quản trị tốt hệ thống phân phối với 20 chi nhánh bán hàng.
Đầu tư mở rộng chiều sâu hệ thống phân phối
Thực hiện tốt công tác dự báo hàng tồn kho, đánh giá tình hình nguyên vật liệu,
đảm bảo đủ nhu cầu sản xuất.
Đẩy mạnh hoạt động xây dựng thương hiệu Imexpharm trong
cộng đồng bác sỹ, cán bộ ngành y.
Khẳng định vị thế dẫn đầu
về chất lượng và công nghệ
1.
3.
4.
5.
6.
Imexpharm khẳng định vị thế là công ty có các dây chuyền
đạt tiêu chuẩn EU-GMP nhiều nhất Việt Nam.
NĂM
2020
Nhân lực chất lượng cao là yếu tố quyết định trong việc duy trì sản xuất kinh doanh.
Imexpharm tiếp tục củng cố chế độ lương thưởng theo hướng cạnh tranh để thu hút
nhân tài. Thực hiện các chương trình đào tạo chuyên sâu, đẩy mạnh hoạt động R&D
trong nội bộ Công ty.
Tiếp tục nâng cao năng suất và hiệu quả công việc. Thực hiện các chương trình
đào tạo kỹ năng và kiến thức, phát triển nghề nghiệp cho nhân viên, đặc biệt
nâng cao năng lực cho đội ngũ bán hàng, marketing.
Xác định nhân lực là trọng tâm và đẩy mạnh hoạt động đào tạo cho đội ngũ kế thừa.
Phát triển toàn diện nguồn nhân lực
1.
2.
3.
NĂM
2021
Dẫn đầu ngành dược Việt Nam về tốc độ tăng trưởng bình quân trong 5 năm.
Củng cố và kiện toàn mọi mặt từ khả năng sản xuất, nghiên cứu
và phát triển đến nguồn nhân lực.
Thực hành các biện pháp tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường.
Tích cực đóng góp cho các hoạt động trách nhiệm xã hội, cộng đồng
và nâng cao hình ảnh của Imexpharm.
Phát triển bền vững
1.
2.
3.
4.
NĂM
2022