navigate_before
arrow_upward
Lấy con người làm trọng tâm, công nghệ làm điểm nhấn;
Kỷ luật gắn liền với trách nhiệm; công tác quản lý và điều hành
tại Imexpharm chính là sự kết hợp hài hoà giữa sức mạnh của
kỹ thuật tiên tiến và tinh thần lao động đầy trách nhiệm của
toàn thể cán bộ nhân viên.
QUẢN LÝ
VÀ ĐIỀU HÀNH
02
QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU HÀNH
CƠ CẤU TỔ CHỨC
VÀ QUẢN LÝ
SƠ ĐỒ TỔ CHỨC
CơcấutổchứccủaImexpharmhàihòavàhỗtrợ
đắclựcchomôhìnhkinhdoanh.Sơđồtổchức
cậpnhậtđếntháng3/2020nhưsau:
Cơ cấu tổ chức quản lý của Imexpharm hoạt động theo mô hình được
quy định tại điểm a khoản 1 Điều 134 Luật doanh nghiệp, tức là mô hình
có Ban Kiểm soát.
Đạihộiđồngcổđônglàcơquancóthẩmquyềncaonhất,vớisựtrợgiúp
củaBanKiểmsoát.HộiđồngQuảntrịchịutráchnhiệmbáocáocho
Đạihộiđồngcổđông,vàtriểnkhaicácchiếnlược,mụctiêukếhoạchsảnxuất
kinhdoanhđểBanTổngGiámđốcthựchiệnvàđịnhkỳbáocáokếtquảcho
HộiđồngQuảntrị.
CƠ CẤU TỔ CHỨC
VÀ QUẢN LÝ
Tổng Giám đốc:
» TổngGiámđốcphụtráchchiếnlượcpháttriểnvàchịutráchnhiệmđiều
hànhchungtoànCôngty
» Quảnlýtrựctiếp:(1)KhốiBánhàng:BaogồmPhòngHỗtrợbánhàngvà
hệthốngphânphốivới20chinhánhbánhàng,(2)NhàmáyCôngnghệ
caoBìnhDương(IMP4).
» GiámđốcBánhàngtoànquốc:HỗtrợchoTổngGiámđốctrongviệc
quảnlýKhốiBánhàng,báocáothườngxuyênvàxinýkiếnchỉđạotrực
tiếptừTổngGiámđốcđểquảnlýKhốiBánhàng.
» Ngoàira,Imexpharmcòncó04PhóTổngGiámđốc,trợgiúpcho
TổngGiámđốcphụtráchquảnlýcácmảngsau:
Phó Tổng Giám đốc Khối Tài chính,chịutráchnhiệmquản
lý:(1)PhòngTàichínhKếtoán,(2)PhòngKiểmsoátnộibộ,
(3)PhòngCôngnghệthôngtin,(4)PhòngPhápchế,(5)
PhòngKếhoạch(điềuphốigiữabánhàng,sảnxuất,cung
ứngvàtồntrữ),(6)PhòngXâydựngcơbản,(7)Chinhánh
Tp.HCM(Phụtráchcungứngnguyênvậtliệu,tádược,hóa
chấtkiểmnghiệm,baobì,xuấtnhậpkhẩu,bánhàngNhượng
quyền,hàngtheođơn);(8)PhòngQuanhệnhàđầutư(IR).
Tấtcảcácchinhánhvànhàmáyhoạtđộngtheochếđộ
hạchtoánphụthuộc,báocáotậptrungvềPhòngTàichính
Kếtoán.
Phó Tổng Giám đốc khối Sản xuất 1,phụtráchnhàmáy
ĐồngThápvànhàmáytạiKhucôngnghiệpVĩnhLộc,
BìnhTân,TP.HCM,baogồm:
» ĐồngTháp:(1)PhòngĐảmbảochấtlượng(QA),(2)
PhòngKiểmnghiệm(QC);(3)PhòngKỹthuật,(4)
TổngKho,(5)NhàmáyNon-Betalactam,(6)Nhàmáy
Penicillin(thuốcuống).
» Tp.HCM:(1)NhàmáyKhángsinhCôngnghệcaoVĩnh
Lộc(IMP2,baogồm03dâychuyềnthuốcuốngtiêu
chuẩnEU-GMP),(2)Chinhánh2Tp.HCM:VaitròTổng
khotạiTp.HCM.
Phó Tổng Giám đốc khối Sản xuất 2,chịutráchnhiệm
quảnlý:(1)PhòngR&D;(2)NhàmáyCôngnghệcao
BetalactamBìnhDương(IMP3),baogồm02cụmnhàmáy
làCephalosporin(5dâychuyềnthuốctiêmvàthuốcuống
đạttiêuchuẩnEu-GMP),vàPenicillin(01dâychuyềnthuốc
tiêmtiêuchuẩnEU-GMP).
Phó Tổng Giám đốc khối Quản trị,phụtráchquảnlý:
(1)PhòngTiếpthị,(2)PhòngQuảntrịchiếnlược,(3)
PhòngNhânsự-Hànhchính,(4)PhòngPháttriển
Nguồnnhânlực.
Ngoàira,ImexpharmcòncóBanKiểmtoánnộibộ(trực
thuộcPhòngKiểmsoátnộibộ)vàBanTưvấn,hỗtrợcho
BanTổngGiámđốctrongcôngtácđiềuhànhvàgiámsát
hoạtđộngtoànCôngty.
Ông NGUYỄN QUỐC ĐỊNH
ChủtịchHĐQT,PhóTổngGiámđốc
Tóm tắt tiểu sử
Sinhnăm:1962
Nguyênquán:ĐồngTháp
Quốctịch:ViệtNam
Trìnhđộchuyênmôn:CửnhânTàichínhKếtoán
Nhiệm vụ
» Lậpchươngtrình,kếhoạchhoạtđộngcủaHộiđồngQuảntrị;
» GiámsátquátrìnhtổchứcthựchiệncácNghịquyếtvàQuyếtđịnh
củaHộiđồngQuảntrị;
» Giámsáttiếnđộ,chấtlượngvàngânsáchcácdựánđầutưcủa
Côngty;
» GiámsátviệcthựchiệncácmụctiêuchiếnlượckhốiTàichính;
» Giámsáthoạtđộngsảnxuấtkinhdoanhvàđónggópchoviệc
quảntrịtạicáccôngtyliênkết;
» PhụtráchvấnđềKiểmtoánnộibộvàquảntrịrủiro;
» Phụtráchquanhệcôngchúngvàcôngbốthôngtin;
» Thựchiệncácquyềnvànhiệmvụkháctheoquyđịnhcủapháp
luật,ĐiềulệCôngtyvàQuyếtđịnhcủaHộiđồngQuảntrị.
Quá trình công tác
» 1995-1999:TrưởngphòngNghiệpvụI-CụcQuảnlývốnvàtàisản
NhànướctạiDoanhnghiệptỉnhĐồngTháp.
» 1999-Tháng7/2001:PhóGiámđốcCôngtydượcĐồngTháp-
DượcTW7
» Tháng8/2001-Tháng4/2013:ThànhviênHĐQT,PhóTổngGiám
đốcCôngtyCổphầnDượcphẩmImexpharm
» Từtháng5/2013đếnnay:ChủtịchHĐQT,PhóTổngGiámđốc
Imexpharm.
Bà TRẦN THỊ ĐÀO
PhóChủTịchHĐQT,TổngGiámđốc
Tóm tắt tiểu sử
Sinhnăm:1952
Nguyênquán:ĐồngTháp
Quốctịch:ViệtNam
Trìnhđộchuyênmôn:DượcsĩĐạihọc
Nhiệm vụ
» PhụtráchchiếnlượcpháttriểncủaCôngty;
» GiámsátviệcthựchiệncácmụctiêuchiếnlượccủaKhốiBán
hàng;
» Giámsáttiếnđộxâydựng,hoạtđộngsảnxuất,phươngánsản
phẩmtrêncácnhàmáytiêuchuẩnEU-GMP(NhàmáyKháng
sinhCôngnghệcaoVĩnhLộc-IMP2,NhàmáyCôngnghệcao
BetalactamBìnhDương-IMP3,NhàmáyCôngnghệcaoBình
Dương-IMP4);vàcácnhàmáytạiĐồngTháp;
» Theodõihoạtđộngsảnxuấtkinhdoanhvàđónggópchoviệc
quảntrịtạicáccôngtyliênkết;
» Thựchiệncácquyềnvànhiệmvụkháctheoquyđịnhcủapháp
luật,ĐiềulệCôngtyvàQuyếtđịnhcủaHộiđồngQuảntrị.
Quá trình công tác
» 1984-Tháng7/2001:GiámđốcCôngtydượcĐồngTháp-Dược
TW7
» Tháng8/2001-Tháng4/2013:ChủtịchHĐQT,TổngGiámđốc
CôngtyCổphầnDượcphẩmImexpharm
» Từtháng5/2013đếnnay:PhóChủtịchHĐQT,TổngGiámđốc
Imexpharm
GIỚI THIỆU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VÀ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ
Ông VÕ HỮU TUẤN
ThànhviênHĐQT
Tóm tắt tiểu sử
Sinhnăm:1974
Nguyênquán:QuảngNam
Quốctịch:ViệtNam
Trìnhđộchuyênmôn:CửnhânĐạihọcNgoạithương,ĐạihọcKỹthuật
SydneyUTS(Úc),ThạcsĩTàichính&Ngânhàng(ThụySĩ).
Nhiệm vụ
» Phụtráchcáchoạtđộngliênquanđếnviệchuyđộngvốnvàđầu
tưtàichínhcủaCôngty;
» GiámsátviệccôngbốthôngtincủaCôngty;
» PhụtráchxửlýkhủnghoảngtruyềnthôngchoCôngty;
» TổnghợpbáocáoHộiđồngQuảntrịvàĐạihộiđồngcổđôngvềlĩnh
vựcđượcphâncôngkhicóyêucầuvàtrướccáckỳhọp,Đạihội;
» Thựchiệncácquyềnvànhiệmvụkháctheoquyđịnhcủapháp
luật,ĐiềulệCôngtyvàQuyếtđịnhcủaHộiđồngQuảntrị.
Quá trình công tác
» HiệnnayÔngVõHữuTuấnlàPhóTổngGiámđốcCôngtycổ
phầnchứngkhoánBảoViệt,kiêmGiámđốcchinhánhCôngtycổ
phầnchứngkhoánBảoViệttạiTp.HCM(đãniêmyết).
» ÔngVõHữuTuấnđượcbầuchọnlàmthànhviênHĐQT
Imexpharmtừngày10/04/2009.
Ông LÊ VĂN NHÃ PHƯƠNG
ThànhviênHĐQT,PhóTổngGiámđốc
Tóm tắt tiểu sử
Sinhnăm:1980
Nguyênquán:ĐồngTháp
Quốctịch:ViệtNam
Trìnhđộchuyênmôn:TiếnsĩDượckhoatạiPháp
Nhiệm vụ
» GiámsátviệcthựchiệncácmụctiêuchiếnlượccủakhốiSảnxuất2
vàHệthốngquảnlýchấtlượngtạinhàmáyCôngnghệcao
BetalactamBìnhDương(IMP3);
» GiámsátviệcthựchiệncácchiếnlượcpháttriểnR&Dvàthịtrường
xuấtkhẩucủaCôngty;
» TổnghợpbáocáoHộiđồngquảntrịvàĐạihộiđồngcổđôngvề
lĩnhvựcđượcphâncôngkhicóyêucầuvàtrướccáckỳhọp,Đạihội;
» Thựchiệncácquyềnvànhiệmvụkháctheoquyđịnhcủaphápluật,
ĐiềulệCôngtyvàQuyếtđịnhcủaHộiđồngquảntrị.
Quá trình công tác
» Tháng10/2004-Tháng4/2005:NhânviênR&DtạiCôngty
CổphầnXNKYtếDomesco
» Tháng4/2005-Tháng8/2006:PhóGiámđốcPhòngR&DtạiDomesco
» Tháng8/2006-Tháng8/2008:GiámđốcBộPhậnXuấtKhẩu-
CungỨngvàHợpTácQuốctếtạiDomesco
» Tháng10/2010-Tháng10/2011:GiámđốcPhòngR&DtạiDomesco
» Tháng10/2011-Tháng3/2014:PhóTổngGiámđốcDomesco.
» Tháng04/2014-Tháng12/2016:GiámđốcnhàmáyAmpharco
» Tháng01/2017-Tháng4/2018:PhóTổngGiámđốcCôngty
CổphầnDượcphẩmImexpharm
» Từtháng4/2018đếnnay:ThànhviênHộiđồngQuảntrị,
PhóTổngGiámđốcImexpharm.
Đại hội đồng cổ đông năm 2018 đã bầu chọn ra các thành viên
Hội đồng Quản trị và Kiểm soát viên cho nhiệm kỳ 2018 - 2022.
Trong năm 2019 không có sự thay đổi nào trong cơ cấu Hội đồng
Quản trị và Ban Kiểm soát của Imexpharm.
GIỚI THIỆU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VÀ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ
Ông TRẦN ANH TUẤN
ThànhviênHĐQT
Tóm tắt tiểu sử
Sinhnăm:1973
Nguyênquán:Tp.HCM
Quốctịch:ViệtNam
Trìnhđộchuyênmôn:CửnhânNgânhàng,MBA
Nhiệm vụ
» PhụtráchkiểmsoátcáchoạtđộngcóliênquanđếnNhânsự,
lương,thưởng
» TưvấnquảntrịchoHộiđồngQuảntrị;
» Mộtsốhoạtđộngkhácliênquanvềkinhtếvĩmô;
» TổnghợpbáocáoHộiđồngQuảntrịvàĐạihộiđồngcổđôngvề
lĩnhvựcđượcphâncôngkhicóyêucầuvàtrướccáckỳhọp,Đại
hội;
» Thựchiệncácquyềnvànhiệmvụkháctheoquyđịnhcủapháp
luật,ĐiềulệcôngtyvàQuyếtđịnhcủaHộiđồngQuảntrị.
Quá trình công tác
» 2001-2003:TrưởngphòngtưvấnđầutưVisionAssociates.
» 2003đếnnay:GiámđốcpháttriểnkinhdoanhCôngtycổphần
quảnlýQuỹđầutưViệtNam-VFM.
» ÔngTrầnAnhTuấnđượcbầuchọnlàmthànhviênHĐQT
Imexpharmtừngày10/04/2009.
Ông HUỲNH VĂN NHUNG
ThànhviênHĐQT,PhóTổngGiámđốc
Tóm tắt tiểu sử
Sinhnăm:1973
Nguyênquán:ĐồngTháp
Quốctịch:ViệtNam
Trìnhđộchuyênmôn:DượcsĩChuyênkhoaI
Nhiệm vụ
» GiámsátviệcthựchiêncácmụctiêuchiếnlượccủaKhốiSảnxuất
1vàHệthốngquảnlýchấtlượnggồmcácnhàmáytạiĐồngTháp,
NhàmáyKhángsinhcôngnghệcaoVĩnhLộc(IMP2),antoànlao
động,phòngchốngcháynổtoànCôngty;
» Giámsátcácmụctiêuvềpháttriểnbềnvững:tiếtkiệmnăng
lượng,bảovệmôitrường…;
» TổnghợpbáocáoHộiđồngQuảntrịvàĐHĐCĐvềlĩnhvựcđược
phâncôngkhicóyêucầuvàtrướccáckỳhọp,Đạihội;
» Thựchiệncácquyềnvànhiệmvụkháctheoquyđịnhcủapháp
luật,ĐiềulệcôngtyvàQuyếtđịnhcủaHộiđồngQuảntrị.
Quá trình công tác
» 1998-2007:PhóGiámđốcBộphậnĐảmbảochấtlượng(QA)
Imexpharm
» 2007-2012:GiámđốcBộphậnQAImexpharm
» 2012-Tháng5/2013:PhóTổngGiámđốcImexpharm
» Tháng4/2014đếnnay:ThànhviênHĐQT,PhóTổngGiámđốc
Imexpharm.
Ông NGÔ MINH TUẤN
ThànhviênHĐQT,PhóTổngGiámđốc
Tóm tắt tiểu sử
Sinhnăm:1979
Nguyênquán:ĐồngTháp
Quốctịch:ViệtNam
Trìnhđộchuyênmôn:ThạcsĩQuảntrịKinhdoanh
Nhiệm vụ
» Giámsátviệcthựchiệnvàkiểmsoátcácmụctiêuchiếnlượccủa
CôngtybằngcôngcụBSC;
» Giámsátviệcthựchiệncácmụctiêuchiếnlượcpháttriểnnguồn
nhânlựccủaCôngty;
» Giámsátviệcthựchiệnvàkiểmsoáthiệuquảhoạtđộng
MarketingvàtruyềnthôngcủaCôngty;
» Thựchiệncácquyềnvànhiệmvụkháctheoquyđịnhcủapháp
luật,ĐiềulệcôngtyvàQuyếtđịnhcủaHộiđồngQuảntrị.
Quá trình công tác
» 2004-2014:ThưkýHĐQT,ThưkýTổngGiámđốc
» 2014-Tháng3/2015:TrưởngBanChiếnlượcvàPháttriển,Trợlý
TổngGiámđốc
» Tháng4/2015đếnnay:ThànhviênHĐQT,PhóTổngGiámđốc
Imexpharm
» ÔngNgôMinhTuấnđượcđượcbổnhiệmlàmthànhviênHĐQT
Imexpharmtừngày30/03/2015,vàđãđượcĐạihộiđồngcổ
đôngchínhthứcthôngquangày24/04/2015.
Bà HÀN THỊ KHÁNH VINH
ThànhviênHĐQT
Tóm tắt tiểu sử
Sinhnăm:1975
Nguyênquán:HưngYên
Quốctịch:ViệtNam
Trìnhđộchuyênmôn:ThạcsĩKếtoánquốctế-ĐạihọcCôngnghệ
Swinburne,Úc.
Nhiệm vụ
» TưvấnquảntrịchoHộiđồngQuảntrị;
» Cậpnhậttìnhhìnhkinhtế,tìnhhìnhNgànhDượcvàtưvấncác
hoạtđộngliênquanđếnlĩnhvựctàichínhcủaCôngty;
» Hỗtrợcôngtácđốingoạivớiđốitáctrongngànhvàcácnhàđầu
tư;
» Thựchiệncácquyềnvànhiệmvụkháctheoquyđịnhcủapháp
luật,ĐiềulệCôngtyvàQuyếtđịnhcủaHộiđồngQuảntrị.
Quá trình công tác
» 1999-2001:KếtoánCtyTNHHĐiệntửDaewooHanel
» 2001-2002:KếtoánkiêmTrợlýGiámđốctàichínhCôngty
CanonViệtNam
» 2002-2008:KếtoántrưởngCôngtyLanguageLinkViệtNam
» 2008-2013:KếtoántrưởngCôngtyCổphầnTrườngQuốctế
KinderWorldViệtNam
» 2013-2016:GiámđốcTàichínhCôngtyCổphầnđầutưvàtưvấn
Pegasus.
» 2016đếnnay:PhóTổngGiámđốcCôngtyCổphầnTậpđoànĐầu
tưViệtPhương(chưaniêmyết)
» Tháng12/2016đếnnay:ThànhviênHĐQTTổngCôngtyDược
ViệtNam-CTCP(chưaniêmyết)
» Tháng02/2017đếnnay:ThànhviênHĐQT,PhóTổngGiámđốc
TổngCôngtyDượcViệtNam-CTCP
» BàHànThịKhánhVinhđượcbầuchọnlàmThànhviênHĐQT
Imexpharmtừngày28/04/2018.
BàTrầnThịĐàođượcxemlàngườithuộc“Thế hệ Vàng”
khôngnhữngđốivớiriêngImexpharmmàcònđốivới
cảngànhdượcViệtNam.
GắnbóvớiImexpharmtừnhữngngàyđầu,bàĐàođã
dànhtrọnsựnghiệpcủamìnhchoImexpharm,vớibiết
baocôngsức,trítuệlẫntâmhuyếtđểđưaCôngtytừ
mộtXínghiệpsảnxuấtdượcnhỏcủaTỉnhĐồngTháp
đếnvịthếhàngđầungànhdượcViệtNamnhưhômnay.
ĐốivớiImexpharm,bàTrầnThịĐàochínhlàlinhhồn.
Vớitưduytiênphong,vàbảnlĩnhquyếtđoán,dámnghĩ
dámlàm,bàĐàođãcùngvớicáclãnhđạoImexpharm
lèolái,dẫndắtCôngtyđiquanhiềuthăngtrầmtrongsuốt
nhữngchặngđườngpháttriển,gặtháiđượcnhiềuthành
tựunhưhômnay.TrongđóhàngloạtnhàmáyEU-GMPđã
hoànthành,đưaImexpharmtrởthànhnhàsảnxuấttrong
nướcđầutiêncócácdâychuyềnđạttiêuchuẩnEU-GMP
nhiềunhấtViệtNam,vàcácdựánBSC-quảntrịnguồn
nhânlực,DMS-quảnlýkênhphânphối...đềuphảighi
nhậncônglaođầutiêncủabàĐào.
GIỚI THIỆU
BAN ĐIỀU HÀNH
Bà TRẦN THỊ ĐÀO
TổngGiámđốc
ThầythuốcNhândân
Với những thành tựu lớn lao, Bà Trần Thị Đào đã được tôn vinh bằng nhiều danh hiệu cao quý, tiêu biểu như:
STT Ngày Cấpkhen Danhhiệu Thànhtích
1 21/10/2005
ChủtịchNước
HuânchươngLao
ĐộngHạngII
Xuấtsắctrongcôngtácbảovệvàchămsócsức
khỏenhândân
2 23/03/2006
BộGiáoDụcvà
ĐàoTạo
Kỷniệmchương"Vì
sựnghiệpgiáodục"
Đãcócônglaođốivớisựnghiệpgiáodụccủađất
nước
3 22/02/2008 ChủtịchNước
Danhhiệu"Thầy
thuốcƯutú"
Đãcócốnghiếntrongsựnghiệpbảovệvànâng
caosứckhỏenhândân
4 14/01/2009 ChủTịchNước AnhhùngLaođộng
Đãcóthànhtíchxuấtsắctronglaođộng,sángtạo
từnăm1998-2007,gópphầnvàosựnghiệpxây
dựngCNXH&BVTQ
5 09/03/2009
BanThườngvụ
TWĐoànTNCS
HCM
Kỷniệmchương
Kỷniệmchương"VìThếhệtrẻ"vềthànhtíchđóng
gópvàosựnghiệpgiáodụcthếhệtrẻvàxâydựng
tổchứcĐoàn
6 30/09/2011
UBNDTỉnhĐồng
Tháp
Bằngkhen
Đãcóthànhtíchxuấtsắctrong10nămđóng
gópvìsựnghiệpkhuyếnhọc,khuyếntàicủatỉnh
ĐồngTháp
7
2005,2008,
2014
VCCI,TWHội
Liênhiệpphụnữ
ViệtNam
NữDoanhnhânViệt
Namtiêubiểu(Cúp
BôngHồngVàng)
Xuấtsắctrongquảnlýđiềuhànhdoanhnghiệp,
đónggópvàosựpháttriểnkinhtếxãhộiđấtnước
8 24/02/2014 ChủtịchNước
Danhhiệu"Thầy
thuốcNhândân"
Đãcócốnghiếnxuấtsắctrongsựnghiệpbảovệ
vànângcaosứckhỏenhândân
Làdoanhnhân“TâmTài”,bàĐàolàngườilãnhđạomạnh
mẽ,quyếtliệttrongcôngviệc,luôncầutiếnvàkhông
ngạithayđổi.Mặtkhác,bàĐàolạilàngườiphụnữgiàu
tìnhcảm,luônquantâmsâusắcđờisốngtừngCB.CNV,
vẫnluônkhiêmnhường,khôngngừnghọchỏi.
Đặcbiệt,bàĐàocũngluônlàngườikhởixướngphongtrào
thểthaovàrènluyệnsứckhỏechonhânviên,vớimong
muốntừngthànhviêntrongngôinhàchungImexpharm
đềutrànđầynănglượng,kiêntrìtrongcôngviệcvà
vuivẻ,tíchcựctrongcuộcsống.BàĐàochínhlàhìnhmẫu
lớnchoVănhóamàImexpharmđangnỗlựcxâydựngđể
lưutruyềnlạichocácthếhệsau.
NgoàitrọngtráchđiềuhànhImexpharmvớicácchiếnlược
pháttriểnđầytháchthức,nhiềunămquabàĐàocòntích
cựchỗtrợchocácđơnvịliênkếtvềnhiềumặt:Tàichính,
côngnghệvàkỹthuậtsảnxuất,chiếnlượcpháttriển,
kinhnghiệmquảnlýđiềuhành…
(Xem thêm Lý lịch Bà Trần Thị Đào trong phần Giới thiệu HĐQT)
GIỚI THIỆU
BAN ĐIỀU HÀNH
Trong năm 2019 không có sự thay đổi nào
trong Ban Điều hành của Imexpharm.
Ông NGUYỄN QUỐC ĐỊNH
PhóTổngGiámđốc
Năm2019đánhdấukỷniệmtròn20nămgắnbóđầyýnghĩacủaÔng
NguyễnQuốcĐịnhtrongngôinhàchungImexpharm.Nắmgiữtàichính
củaCôngtytừnhữngngàyđầu,ÔngĐịnhtậptrungtrílựcxâydựnghệ
thốngquảnlýtàichính,kiểmsoátnộibộvàquảntrịrủiro,nhằmđầutư
vàsửdụngnguồnvốnhiệuquả,luônđápứngkịpthờinhucầuvốncho
hoạtđộngcủaCôngty.
CùngvớiBàĐào,ÔngĐịnhđãdẫndắtImexpharmtrởthànhCôngtyđại
chúng,đếnniêmyếttrênSởGiaodịchchứngkhoánTp.HồChíMinhvà
nhiềulầnchỉđạopháthànhtăngvốnthànhcông.Ôngcũnglàngườiphụ
tráchcôngbốthôngtinvớichiếnlượcminhbạch,kịpthờichoquýcổđông
vànhàđầutư.Ngoàira,vớiquyếttâmhiệnđạihóahệthốngthôngtin
quảnlýtheoxuhướng4.0,từnăm2013ÔngĐịnhđãchỉđạoviệctriển
khaihệthốngSAP-ERPđầutiênchongànhdượctrêncả8phânhệhoàn
chỉnh,từtàichính,cungứng,sảnxuấtđếnbánhàng,vàhệthốngcácbáo
cáothôngminhphụcvụyêucầuthôngtinquảnlýchínhxácvàkịpthời.
ỞvịtríChủtịchHĐQT,ÔngĐịnhcũngluônchỉđạoxâydựnghệthống
quảntrịcôngtyminhbạch,tiêntiến,thựchànhtheocácthônglệtốtcủa
ViệtNamvàquốctế.Từnăm2018,ÔngĐịnhcũnggiữvaitròlàTrưởng
BanPháttriểnbềnvữngcủaImexpharmvớikhátvọngđưaImexpharm
trởthànhCôngtydượcdẫnđầuvềpháttriểnbềnvữngvàđượctincậy
nhấtViệtNam.
NgoàicáctrọngtráchchínhtạiImexpharm,ôngĐịnhcũngtíchcựcđóng
gópchocôngtácquảntrịtạicácđơnvịliênkết.Ôngcũngdànhsựquan
tâmsâusắcvàthườngxuyêncónhiềuhỗtrợthiếtthựcchocácdoanh
nghiệpvàdựánkhởinghiệptạitỉnhnhà.
ÔngNguyễnQuốcĐịnhđãđượcVCCICầnThơtônvinhDoanhnhântiêubiểu
KhuvựcĐồngBằngSôngCửuLong7nămliêntiếp(2011-2017)vớinhiều
đónggópcógiátrịchonềnkinhtếkhuvựcĐồngbằngsôngCửuLong.
(Xem thêm Lý lịch Ông Nguyễn Quốc Định
trong phần Giới thiệu HĐQT)
Ông LÊ VĂN NHÃ PHƯƠNG
PhóTổngGiámđốc
ÔngLêVănNhãPhươnglàTiếnsĩ
DượckhoatạiPháp.GianhậpNgôinhà
Imexpharmtừđầunăm2017vớitrịtríPhó
TổnggiámđốcphụtráchKhốisảnxuất
2,ÔngPhươngchịutráchnhiệmquản
lýNhàmáyCôngnghệcaoBatalactam
BìnhDương(IMP3)vàbộphậnR&Dcủa
Imexpharm.ÔngPhươngcũnglàngườiphụ
tráchcácmụctiêuvềPháttriểnbềnvững
choKhốisảnxuất2.
Vớichuyênmôncaotrongngành,cùngvới
sựnăngđộng,sángtạovàtàinăngquảnlý,
ÔngNhãPhươngđãmangđếnnhiềuthành
tựupháttriểnchobộphậnR&Dtrongphát
triểndanhmụcsảnphẩmgiátrị,đồngthời
điềuhànhthànhcôngNhàmáyIMP3với
nhiềukếtquảkhảquantrởthànhmộttrong
nhữngnhàmáychủlựccủaImexpharm.
ÔngPhươngcũngđượcgiaotrọngtráchvề
chiếnlượcpháttriểnR&Dvàthịtrườngxuất
khẩucủaCôngtyđếnnăm2022.
(Xem thêm Lý lịch Ông Lê Văn Nhã Phương
trong phần Giới thiệu HĐQT)
Ông ÔNG NGÔ MINH TUẤN
PhóTổngGiámđốc
ÔngNgôMinhTuấnTuấnđượcbổnhiệmvị
tríPhóTổngGiámđốcImexpharmtừngày
30/03/2015.Gắnbó16nămvớiImexpharm
ởcáccươngvịquảnlýcấpcao,cóthểnói
ôngTuấnlàngườiamhiểusâusắcvềvăn
hóavàconngườiImexpharm,hệthốngquản
lý,chiếnlượcsảnxuấtkinhdoanh,hệthống
quảntrịvàbánhàngcủaImexpharm.Với
cươngvịhiệntại,ôngTuấnphụtráchmảng
QuảntrịchiếnlượcvànắmgiữBSCtoàn
Côngty.ÔngMinhTuấncònxâydựnghệ
thốnglươngthưởng,phúclợi,chămlochế
độchínhsáchchođộingũCB.CNV,đưara
chiếnlượctuyểndụng,đàotạopháttriển
nguồnnhânlực.Đồngthời,ôngTuấncòn
quảnlýmảngkinhdoanhdòngthựcphẩm
chứcnăngcủaImexpharm.
(Xem thêm Lý lịch Ông Ngô Minh Tuấn
trong phần Giới thiệu HĐQT)
Ông HUỲNH VĂN NHUNG
PhóTổngGiámđốc
ÔngHuỳnhVănNhunggianhập
Imexpharmtừtháng8/1998vớivịtrínhân
viênPhòngKiểmnghiệm.Vớitrìnhđộ
chuyênmôncaocùngvớinănglựcquảnlý,
ôngNhungđãđượcHộiđồngQuảntrịtin
tưởngvàbổnhiệmvịtríPhóTổngGiámđốc
kểtừngày15/05/2012.
Hiệnnay,ÔngNhungchịutráchnhiệmHệ
thốngđảmbảochấtlượng(QA),quảnlý
KhốiSảnxuất1baogồmNhàmáyĐồng
Tháp(IMP1),vàNhàmáyKhángsinhCông
nghệcaoVĩnhLộc(IMP2).Ngoàira,ông
NhungcũnglàthànhviênBanPháttriển
bềnvữngImexpharmphụtráchcácmục
tiêuchoKhốisảnxuất1,baogồmsửdụng
nănglượng,môitrườngsảnxuấtvàcôngtác
sứckhỏevệsinhantoànlaođộng.
(Xem thêm Lý lịch Ông Huỳnh Văn Nhung
trong phần Giới thiệu HĐQT)
Ông TRẦN HOÀI HẠNH
KếToánTrưởng
Tóm tắt tiểu sử
Sinhnăm:1963
Nguyênquán:ĐồngTháp
Quốctịch:ViệtNam
Trìnhđộ:CửnhântàichínhkếtoánTp.HCM.
Quá trình công tác
1988:NhânviênPhòngtàichínhgiácả
HuyệnHồngNgự
1990-1995:NhânviênPhòngtàichính
giácảHuyệnTânHồng.
7/1997-2/2005:NhânviênPhòngTài
chínhkếtoánCôngtyCổphầnDượcphẩm
Imexpharm
3/2005-7/2014:PhóphòngTàichính
kếtoánCôngtyCổphầnDượcphẩm
Imexpharm
7/2014đếnnay:KếtoántrưởngCôngty
CổphầnDượcphẩmImexpharm
GIỚI THIỆU
BAN KIỂM SOÁT
Bà LÊ THỊ KIM CHUNG
ThànhviênBankiểmsoát
Tóm tắt tiểu sử
Sinhnăm:1960
Nguyênquán:AnGiang
Quốctịch:ViệtNam
Trìnhđộ:CửnhânKinhtế,
cửnhânLuật.
Quá trình công tác
1992-2006:Thưký;Thẩmphánxétxử,kiêm
trưởngphònggiámđốckiểmtraTòaánNhân
dântỉnhĐồngTháp.
2007-2016:Luậtsư,TrưởngBanPhápchế
Imexpharm
2016đếnnay:Luậtsư,TrưởngPhòngPháp
chếImexpharm.
BàLêThịKimChunggiữchứcvụthànhviên
BanKiểmsoátImexpharmtừnăm2008.
Trong năm 2019 không có sự thay đổi nào trong
Ban Kiểm soát của Imexpharm.
Ông NGUYỄN ĐỨC TUẤN
TrưởngBanKiểmsoát
Tóm tắt tiểu sử
Sinhnăm:1982
Nguyênquán:Tp.HCM
Quốctịch:ViệtNam
Trìnhđộ:CửnhânThươngMạiĐạihọcVănLang,ThànhviênHiệp
hộiKếtoánviênCôngchứngAnh-ACCA,vàThànhviênHiệphội
CFA(Mỹ).
Quá trình công tác
2005:KiểmtoánđộclậpCôngtyTNHHPricewaterhouseCoopers
2005-3/2012:GiámđốcnghiệpvụQuỹDragonCapitalViệtNam.
4/2012-6/2013:GiámđốcTàichínhCôngtycổphầncaosuHoàng
AnhGiaLai.
7/2013-7/2014:TrưởngnhómNgânquỹvàQuanhệNhàđầutư
TổngCôngtyCổphầnKhoanvàDịchvụKhoanDầukhí.
7/2014-12/2015:TrưởngphòngNghiêncứuCôngtyCPChứng
khoánBảnViệt
01/2016-cuối2018:TrưởngphòngQuảnlýdanhmụcđầutư,
CôngtyTNHHChứngkhoánPhillip(TháiLan)(PhillipSecurities
(Thailand)PublicCompanyLimited)
Đầu2019đếnnay:Giámđốcđầutư,CôngtyChứngkhoánMB
ÔngĐứcTuấnđượcbầuchọnlàmTrưởngBanKiểmSoát
Imexpharmtừnăm2009.Vớitrìnhđộchuyênmôncaovàkinh
nghiệmtrongngànhđầutưtàichính,ôngĐứcTuấnđãcónhiều
đónggóphoànthiệnhệthốngquảntrịrủirovàkiểmsoátnộibộcủa
Imexpharm.ỞcươngvịTrưởngBanKiểmsoát,ÔngĐứcTuấnluôn
hoạtđộngtíchcựctrongviệcgiámsáthệthốngquảnlýtàichínhvà
hoạtđộngcủaImexpharm,đồngthờiđưaranhiềukiếnnghịđộclập
cógiátrịgiúpHộiđồngQuảntrị,BanĐiềuhànhnângcaohiệuquả
quảnlýhoạtđộngtoànCôngty.
GIỚI THIỆU
NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ
KIÊM THƯ KÝ CÔNG TY
Bà ĐỖ THỊ THANH THÚY
ThànhviênBankiểmsoát
Tóm tắt tiểu sử
Sinhnăm:1965
Nguyênquán:ĐồngTháp
Quốctịch:ViệtNam
Trìnhđộ:CửnhânTàichínhkếtoán
Quá trình công tác
1991-2004:CánbộchuyênquảnPhòngTài
chínhdoanhnghiệpthuộcSởTàichínhĐồng
Tháp.
2004-2/2015:TrưởngphòngQuảntrị
Imexpharm
3/2015đếnnay:TrưởngphòngKiểmsoátnội
bộImexpharm.
BàĐỗThịThanhThúygiữchứcvụthành
viênBanKiểmsoátImexpharmtừnăm2005.
Bà NGUYỄN THỊ KIM LÊ
NgườiphụtráchQuảntrị
kiêmThưkýCôngty
Tóm tắt tiểu sử
Sinhnăm:1983
Nguyênquán:TâyNinh
Quốctịch:ViệtNam
Trìnhđộ:CửnhânKếtoán-
KiểmtoánĐạiHọcKinhtế
Tp.HCM.
Nhiệm vụ
TưvấnHộiđồngQuảntrịtrongviệctổchứchọpĐạihội
đồngcổđôngtheoquyđịnhvàcáccôngviệcliênquangiữa
Côngtyvàcổđông;
ChuẩnbịcáccuộchọpHộiđồngQuảntrị,BanKiểmsoátvà
ĐạihộiđồngcổđôngtheoyêucầucủaHộiđồngQuảntrị
hoặcBanKiểmsoát;
Tưvấnvềthủtụccủacáccuộchọp;Thamdựcáccuộchọp;
TưvấnthủtụclậpcácNghịquyếtcủaHộiđồngQuảntrịphù
hợpvớiluậtpháp;
Cungcấpcácthôngtintàichính,bảnsaobiênbảnhọpHội
đồngQuảntrịvàcácthôngtinkhácchothànhviênHộiđồng
QuảntrịvàKiểmsoátviên;
GiámsátvàbáocáoHộiđồngQuảntrịvềhoạtđộngcôngbố
thôngtincủaCôngty;
BảomậtthôngtintheocácquyđịnhcủaphápluậtvàĐiều
lệcôngty;
Cácquyềnvànghĩavụkháctheoquyđịnhcủaphápluậtvà
ĐiềulệCôngty.
Quá trình công tác
2005-Tháng5/2006:Nhânviênbánhàngvàtưvấn,Công
tyCổphầnMisa
Tháng6/2006-Tháng9/2008:NhânviênPhòngKếtoán
QuảntrịCôngtyCổphầnDượcphẩmImexpharm
Tháng10/2008-Tháng6/2011:NhânviênPhòngKếtoán
Quảntrị,kiêmTổtrưởngKếtoánChinhánh1Tp.HCM-
Imexpharm
Tháng7/2011-Tháng7/2015:PhóTrưởngphòngKếtoán
Quảntrị-Imexpharm
Tháng7/2015-Tháng8/2018:ThưkýHĐQTkiêmPhó
TrưởngphòngKiểmsoátnộibộ-Imexpharm
Tháng8/2018-Tháng4/2019:NgườiphụtráchQuảntrị
kiêmThưkýCôngty-Imexpharm.
Tháng5/2019đếnnay:TrưởngPhòngQuanhệđầutư(IR),
PhụtráchquảntrịkiêmThưkýCôngty-Imexpharm.
HỆ THỐNG NHÀ MÁY TIÊU CHUẨN EU-GMP
NỀN TẢNG ĐỂ BỨT PHÁ
Cơ sở hạ tầng và sản xuất
Stt Nhàmáy
Địa
điểm
Tiêu
chuẩn
Côngsuất
tốithiểu
(triệuđvsp/
năm)
Côngsuất
tốiđa
(triệuđvsp/
năm)
Sản lượng
thực hiện 2019
(triệu đvsp/
năm)
1
Nhà máy Đồng Tháp (IMP1)
Đồng Tháp WHO-GMP 1.090,0 1.325,0 858,0
1.1 NhàmáyNon-Betalactam 860,0 1.050,0 708,8
1.2 NhàmáyPenicillinuống 230,0 275,0 149,2
2
Nhà máy kháng sinh Công
nghệ cao Vĩnh Lộc (IMP2)
TP.HCM EU-GMP 220,0 265,0 7,9
3
Nhà máy công nghệ cao
Betalactam Bình Dương
Bình Dương EU-GMP 190,5 225,0 89,2
3.1 NhàmáyCephalosporin 184,0 217,0 84,6
Dâychuyềnthuốctiêm 14,017,0 5,0
Cácdâychuyềnthuốcuống 170,0 200,0 79,6
3.2 NhàmáyPenicillintiêm 6,5 8,0 4,6
4
Nhà máy Dược công nghệ
cao Bình Dương (IMP4)
Bình Dương EU-GMP
Chuẩn bị xét duyệt EU-GMP, sẽ cập nhật công
suất khi nhà máy đi vào hoạt động ổn định
5 Nhà máy dược liệu Đồng Tháp GMP Đang xây dựng
Tổng cộng 1.500,5 1.815,0 955,1
CơsởhạtầngvàsảnxuấtcủaCôngtybaogồm:
» VănphòngTrụsởchínhtạiTp.CaoLãnh,ĐồngTháp,vớivốnđầutưkhoảng28tỷđồng,hoànthànhđivào
hoạtđộngnăm2013;
» Tổngcộng20chinhánhbánhàngtrêntoànquốc;
» 01ChinhánhtạiTp.HồChíMinhphụtráchcungứng,xuấtnhậpkhẩu,bánhàngnhượngquyềnvàtheođơn.
CácbộphậnMarketing,Tưvấnkháchhàng,Quanhệnhàđầutư…cũnglàmviệctạiđây;
» Hệthốngkhovàphòngkiểmnghiệmtạitừngnhàmáy;
» BộphậnR&Dđượcđầutưbàibảnvớicácmáymócthiếtbịhiệnđại;
» LànhàsảnxuấtthuốcGenericshàngđầuViệtNam,Imexpharmtựhàovớihệthốngcácnhàmáynhưsau:
NhàmáyIMP1đãhoạtđộng
trên22năm,đóngvaitrò
thenchốttrongsuốtnhiều
nămqua.Năm2019,nhàmáy
IMP3vừathànhcôngtáixét
duyệtEU-GMPlầnđầu,và
bắtđầuđónggóptỷtrọng
caovàodoanhthu.Nhàmáy
IMP2cũngvừađượcđưavào
khaitháctừgiữanăm2019.
NhàmáyIMP4kỳvọngsẽđi
vàohoạtđộngnửacuốinăm
2020.CácnhàmáyEU-GMP
của Imexpharm đều được
trangbịhệthốngtheodõimôi
trườngsảnxuấtonline.Riêng
Nhàmáy IMP4cònđược
trangbịhệthốngquảnlýtòa
nhàonline.
Đầunăm 2019,Hộiđồng
QuảntrịImexpharmđãthông
quakếhoạchxâydựngthêm
NhàmáydượcliệuvàTrung
tâmKiểmnghiệmtạiTrụsở
chínhCaoLãnh,vớitổngvốn
đầutưmớidựkiến80tỷđồng.
MẠNG LƯỚI PHÂN PHỐI RỘNG
PHỦ SÓNG CẢ NƯỚC
HệthốngphânphốicủaCôngty
hiệntạibaogồm20Chinhánhbán
hàng,vớiđộingũSales425người,
phụtráchgiớithiệuvàphânphốisản
phẩmtrêntoànquốc.ĐộingũSales
cótầmquantrọnghàngđầuđốivới
sựpháttriểncủaCôngty,vìvậycác
chínhsáchlươngthưởng,đãingộvà
phúclợi,môitrườnglàmviệcvàchính
sáchđàotạopháttriểnluônđược
xâydựngvàcảitiếnxứngđángvớisự
đónggópcủađộingũSales.
Vớidựbáotăngtrưởngđến2022,
đónggópcủaHệthốngphânphốilà
vôcùngquantrọng.Vìvậy,việctriển
khaithêmcôngcụhiệnđạitheocông
nghệ4.0đểhỗtrợquảnlýchocácChi
nhánhbánhàngnhằmtíchhợpcùng
BSCvàSAP-ERPlàvôcùngcầnthiết,
đápứngtheoxuhướngquảnlýkênh
phânphốihiệnđại.Dođó,từnăm
2017CôngtyđãtriểnkhaiHệthống
quảnlýkênhphânphối(DMS),nhằm
tăngcườnghiệuquảbánhàng,chất
lượngcungứng,thựcthitốtkhuyến
mãi,đồngthờigiúpđưaraquyếtđịnh
nhanhchóng.TấtcảdữliệutrênDMS
sẽđượcđồngbộvớiSAPRealtime,và
DMSsẽquảnlývàbáocáoviệcthực
hiệncácchỉtiêu(KPIs)theoBSC.
CôngtyđãđàotạoDMSchotoànbộ
độingũsales,đãcấpgần300máy
tínhbảngchoTrìnhdượcviêntrên
toànquốcđểlàmcôngcụbánhàng.
Năm2019,DMSđãchothấynhiều
hiệuquảtíchcựccủacôngcụquản
lýhiệnđạiđốivớikênhphânphối.
Imexpharmcũngđãcảitiếnhoàn
thiệnthêmnhiềuchứcnăng.Năm
2020vàlộtrìnhkếtiếp,Imexpharmsẽ
tiếptụckhaitháchiệuquảhoạtđộng
củaDMS,đồngthờixemxétviệctriển
khaiDMSđếnkháchhàng,nhằmhỗ
trợkháchhàngđặthàngthôngqua
DMSvàtựquảnlýđượccácthôngtin
giaodịchcủamình.
NGUYÊN LIỆU CHỌN LỌC
CHẤT LƯỢNG VƯỢT TRỘI
NguyênliệuchínhsảnxuấtthuốccủaImexpharmđượcnhậpkhẩutừcácnhàsảnxuấtnguyênliệunổitiếngtrênthếgiới
tạichâuÂuvàMỹ,chấtlượngcủacácloạinguyênliệuđạtđộổnđịnhcao.
DanhsáchmộtsốnguyênliệuhoạtchấtchínhcủaCôngtyvànhàsảnxuấtnhưsau:
CácnguyênliệuhoạtchấtkhángsinhcủaDSMTâyBanNhađượcsảnxuấtbằngcôngnghệlênmen(enzymatic),làcông
nghệsạchantoànchosứckhỏengườidùng,vàantoànchomôitrườngcũngnhưcôngnhânsảnxuất,đượcImexpharmsử
dụngnhiềunămquađểsảnxuấtcácdòngsảnphẩmkhángsinhnổitiếngcủamình.
ImexpharmhiệntạiđangpháttriểncácsảnphẩmtheotiêuchuẩnchâuÂu,nênnguyênvậtliệuđầuvàođượclựachọnrất
kỹcàng.CôngtycũngnghiêncứuviệcsửdụngnguồnnguyênliệuđạtchuẩnchâuÂu-CEP(CerticationofEuropean
Pharmacopoeial)vàosảnxuấtcácsảnphẩmđăngkýVisachâuÂuvàđấuthầuvàonhóm1.CácsảnphẩmcủaCôngty
đượcxếpởphânkhúcchấtlượngcao,ngangtầmvớisảnphẩmcủacáctậpđoànđaquốcgia.
STT Tênhoạtchất
Nhàsảnxuất
Nước
Khuvực
1
CephalexinMonohydrateCompacted
2 AmoxicillinTrihydrateCompactedNQ
3 CephalexinMonohydrateCompactedNQ
4 ClavulanatePotassium-Avicel(1:1)
5 AmpicillinTrihydrateCompactedNQ
6 AmoxicillinTrihydrateCompacted(Spain)
7 CefotaximeSodiumSterile
8 CefadroxilMonohydrateCompacted
9 LactobacillusAcidophilus
10 ClavulanatePotassium-Syloid(1:1)
11 CodeinePhosphate(Sano/France)
12 ParacetamolUSA
13 CefaclorMonohydratePowder
14 AcetylcysteineÂu
15 ClavulanatePotassium-Avicel(1:1)
16 CodeinePhosphate(MACF/UK)
17 AmoxicillinTrihydrateCompacted
DSMSinochem
PharmaceuticalsSpain
TâyBanNha
ChâuÂu
SandozIndustrialProducts
TâyBanNha
ChâuÂu
ACSDobfarS.p.a
Italy
ChâuÂu
LekPharmaceuticalsd.d.
Slovenia
ChâuÂu
SandozIndustrialProducts
TâyBanNha
ChâuÂu
DeretilS.A.(Spain)
TâyBanNha
ChâuÂu
FreseniusKabiAnti
Italy
ChâuÂu
DSMSinochem
PharmaceuticalsSpain
TâyBanNha
ChâuÂu
DaniscoUS
Mỹ
ChâuMỹ
LekPharmaceuticalsd.d.
Slovenia
ChâuÂu
SanoChimie
Pháp
ChâuÂu
MallinckrodtInc.
Mỹ
ChâuMỹ
ACSDobfarS.p.a
Italy
ChâuÂu
MoehsCatalana,S.L
TâyBanNha
ChâuÂu
SandozIndustrialProducts
SpA
Italy
ChâuÂu
MacfarlanSmithLtd
Anh
ChâuÂu
DeretilS.A.(Spain)
TâyBanNha
ChâuÂu
QUẢN LÝ SẢN XUẤT
THEO TIÊU CHUẨN TIÊN TIẾN
ĐượcchứngnhậnđạttiêuchuẩnEU-GMPđãkhó,việcduy
trìtiêuchuẩnnàychocácnhàmáyvàtáixétduyệtcònkhó
khănvàtháchthứchơnnhiềulần.Khôngnhữngphảituân
thủhàngtrămquytrìnhnghiêmngặtmangtínhchuyên
môncaotừsảnxuấtđếnkiểmnghiệmvàđảmbảochất
lượng,cácnhàmáyEU-GMPcònphảibảovệsứckhỏecủa
ngườilaođộngvàngườitiêudùng,bảovệmôitrườngrất
caobằnghệthốngxửlýkhôngkhíhiệnđạicủaquốctế
vàlấykhítươi100%,khôngsửdụngkhítuầnhoàn.Môi
trườngsảnxuấtđượctheodõionlineđểđiềuchỉnhchính
xácmôitrườngtrongnhàmáytheocáctiêuchuẩnmong
muốn.Hệthốngxửlýnướcthảiđảmbảođúngquytrình
khửcácgốckhángsinhtriệtđểtrướckhiđưarahệthống
xửlýcủaKhucôngnghiệp.Imexpharmhạnchếsửdụng
dầuDOđểgiảmthiểukhíthảiramôitrường.Cácchấtthải
rắnnguyhạiđượckiểmsoáttốtvàthuêbênthứ3xửlý
tuânthủtheoquyđịnh.
Ngoàiquytrìnhnghiêmngặt,thìcôngtácđàotạocon
ngườithườngxuyênđểhiểubiết,tuânthủvàthựcthithành
thạoquytrìnhlàvấnđềvôcùngtháchthứcđốivớicácnhà
máyEU-GMP.Vìvậy,Imexpharmđãxâydựngquytrình
đàotạochuẩnhóavàchuyênmônhóađốivớitừngvịtrí
củacácnhàmáy,đặcbiệtlàvịtrícôngnhânkỹthuậtthao
táctrêncácdâychuyềnthuốctiêmvôtrùng.
TạiImexpharm,hệthốngquảnlýchấtlượngđượcxâydựng
vôcùngnghiêmngặtđểbảovệtốiđasứckhỏengườidùng.
Imexpharmápdụnghàngtrămquytrìnhquảnlýchất
lượngkhácnhau,từkhâuquảnlýnguyênvậtliệuđầuvào
đếnchấtlượngsảnphẩmđầura,nhằmđảmbảokhôngcó
bấtkỳsaisótnàocủasảnphẩm.
ImexpharmxâydựngQuytrìnhđánhgiáNhàcungcấpvà
QuytrìnhđánhgiáNhàsảnxuấtrõràngvàđượcthựcthi
nghiêmngặt.Nguyênvậtliệuđượclựachọntheohìnhthức
đấuthầucôngkhai.Quátrìnhvậnchuyểnnguyênvậtliệu
cũngđượcyêucầuđảmbảoduytrìcáctiêuchuẩnchất
lượngcamkết.
Trướckhiđưavàosảnxuấtbộphậnkiểmtrachấtlượngcủa
Imexpharmsẽtiếnhànhlấymẫunguyênliệuđểkiểmtra
lầnnữa.Sảnphẩmđầuracũngđượckiểmtrachấtlượng
kỹlưỡngtrướckhiđượcduyệtxuấtkho.Toànbộquytrình
khépkínnàyđượchỗtrợbởiphầnmềmquảnlýSAP-ERP,
tạoratínhđồngbộgiữacácbộphận.Kếtquảđượccập
nhậtnhanhchóng,chínhxácnhằmđảmbảocảhệthống
chấtlượnghoạtđộngnhịpnhàng,hạnchếtốithiểusaisót.
BêncạnhđóImexpharmcũngthànhlậpBộphậntưvấn
kháchhàngvớitổngđàitrựctuyến24/7nhằmtiếpnhận
tấtcảcácphảnhồivềsảnphẩmcủaImexpharm,đểcóthể
phảnứngkịpthờivớicáckiếnnghịcủakháchhàng.Trong
năm2019,Imexpharmkhôngnhậnđượcbấtkỳphảnhồi
nàoliênquanđếnchấtlượngsảnphẩm.
EU-GMP
ĐẦU TƯ R&D
PHÁT TRIỂN DANH MỤC SẢN PHẨM GIÁ TRỊ CAO
Vớichiếnlượcđầutưchấtlượngcao,R&D
làcôngtáchàngđầumàBanLãnhđạo
Imexpharmluônxemtrọng,đượcđầutưbài
bảnvàđưavàomụctiêupháttriển.Nhânsự
PhòngR&Dhiệntạigồm49ngườicótrình
độchuyênmôn,tăng07ngườisovớinăm
trước,trongđócó1tiếnsĩ,5thạcsĩ,và01
dượcsĩchuyênkhoa1.Đasốnghiêncứu
viêncótrìnhđộđạihọc,yêunghềvàsay
mêcôngviệc.NhânviênR&Dđượcđàotạo
kiếnthứcliêntục,vớicácchươngtrìnhđược
thựchiệnthườngxuyênởtrongvàngoài
nướcbởicácTrungtâmvàViệnnghiêncứu,
cáctrườngĐạihọctạiTP.HCM,Đạihọc
quốcgiaSingapore(NUS).
PhòngR&Dcócơsởvậtchấthiệnđại,được
đầutưmớikhuvựcpháttriểncôngthứcvà
quytrìnhsảnxuất,vớicácthiếtbịphụcvụ
choviệcnghiêncứutừquymônhỏđếnlô
thửnghiệm(pilot),trướckhinângcấpcỡ
lôởquymôcôngnghiệp.Hệthốngtrang
thiếtbịphântíchhiệnđạivới7dâychuyền
HPLC(Sắckýlỏnghiệunăngcao),vớicác
loạiđầudòđápứngđượcnhucầuphân
tíchnhữnghợpchấtmớinhất.
Hiên nay, Phòng R&D của
Imexpharm có các mối liên hệ hợp
tác như sau:
» Phốihợpnghiêncứupháttriển
vớiTrungTâmthínghiệmvàỨng
dụngkhoahọccôngnghệcủa
ĐồngTháp,cácTrườngĐạihọcở
TP.HồchíMinh.
» Liên hệ hợp tác nghiên cứu
PT Equilab International
(INDONESIA)trongnghiêncứu
sinhkhảdụngvàtươngđương
sinhhọc.
» Thựchiệnhồsơđăngkýthuốc
theohồsơkỹthuậtchungICH-
CTD(mẫuhồsơchungcủaHội
nghịQuốctếvềhàihòacácthủ
tụcđăngkýdượcphẩmsửdụng
choconngười)đểđăngkýxuất
khẩuChâuÂu.
Năm 2019, Phòng R&D đã tập
trung nghiên cứu các sản phẩm sau:
» Cácsảnphẩmthuốctiêm,thuốc
tiêmtruyềnvàthuốcbộtđôngkhô
phatiêm;
» Cácthuốcdạngviênnénphântán
giúpthuậntiệnsửdụngchotrẻ
emvàngườigià.
Năm 2019, R&D đã có nhiều thành
quả như sau:
» Nghiêncứuvàtriểnkhaiđưarathị
trường24sảnphẩmmới,tăng07
sảnphẩmsovớinămtrước,đồng
thờibổsungvàodanhmụcchủ
lựcnhiềusảnphẩmgiátrịcaocủa
cácnhàmáyEU-GMP;
» Phốihợp vớicácTrungtâm
nghiêncứutrongnướcđểthử
Tương đương sinh học cho
Hàng năm, Công ty đều trích
10% lợi nhuận trước thuế
vào Quỹ Phát triển Khoa học
& Công nghệ, trong đó một
phần dành để đầu tư công
tác phát triển sản phẩm
cho R&D.
03thuốc(Viênnénbaophim
Clarithromycin500mg;Viênnén
baophimImexime400vàthuốc
bộtphahỗndịchuốngImexime
200) nâng số sản phẩm chủ
lựcđãđượcchứngminhTương
đươngsinhhọcvớithuốcgốclên
12sảnphẩm.
PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN NGUỒN NHÂN LỰC
HƯỚNG TỚI THÀNH CÔNG
Cơ cấu lao động theo khối của Imexpharm tại thời điểm cuối năm 2019 như sau:
Xét về cơ cấu lao động theo trình độ:
TổngsốnhânviênImexpharmđếncuốinăm2019đạt1.287
người,tăng79ngườisovớinămtrước,trongđólaođộngtuyển
mớilà216người,vàlaođộngnghỉviệclà137người.Tỷlệnghỉ
việcnăm2019tuygiảm1%sovới2018ởmức10,6%,nhưng
vẫncòncaohơnmứcmụctiêucủaCôngtylàdưới10%.
DocácnhàmáyEU-GMPngàycànggiatănghoạtđộng,vì
vậynhânsựsảnxuấtchiếmtỷtrọng55,6%trongtổngsố
laođộngtoànCôngty,tăng2%sovớinămtrước.Tuynhiên
trongsố716ngườikhốisảnxuất,chỉcótrên45%nhânsự
thamgiatrựctiếpsảnxuất,cònlạigần55%là:lựclượng
R&D(NghiêncứuvàPháttriển),QC(Kiểmnghiệm),QA
(Đảmbảochấtlượng),nhânsựlàmviệctạicácKhocủanhà
máyvàbộphậnKỹthuật.TrongnămCôngtytăngcường
thêm68nhânsựđểlàmviệctạicácnhàmáyEU-GMP.
Khốibánhàngvới425người,baogồmlựclượngnhânsự
tại20chinhánhphânphối,chiếmtỷtrọng34,1%,trong
đólựclượngtrìnhdượcviênkhoảng250người.Cuốicùng
làkhốivănphòngvới146người,chiếm11,3%tổngsốlao
động.ĐâylàcơcấulaođộnghợplýcủaImexpharmđã
đượctáicấutrúctừnhiềunămqua.
Khốibánhàngvới425người,baogồmlựclượngnhânsự
tại20chinhánhphânphối,chiếmtỷtrọng34,1%,trong
đólựclượngtrìnhdượcviênkhoảng250người.Cuốicùng
làkhốivănphòngvới146người,chiếm11,3%tổngsốlao
động.ĐâylàcơcấulaođộnghợplýcủaImexpharmđã
đượctáicấutrúctừnhiềunămqua.
1.200 1.000
800
1.000
600
800
600
200
400
400
200
0
148 148
2018 2018
KhốiVănphòng
KhốiBánhàng
2018
KhốiSảnxuất
2019
146 146
2019
0,0%
12,5%Sơcấpvà
côngnhân
kỹthuật
Trungcấp
Caođẳng
Đạihọc
TrênĐạihọc
13,4%
9,3%
31,7%
29,0%
3,3%
3,6%
39,1%
43,4%
14,7%
10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0%
2019
412 412425 425
648 648716 716
40-Dưới50tuổi 50tuổitrởlên
Dưới30tuổi 30-Dưới40tuổi
38,5%
36,6%
6,2%
18,7%
DođặcthùlàCôngtysảnxuấtvàphânphốidượcphẩmnênnhânviênImexpharmcótrìnhđộđadạng.Chiếmtỷlệđông
nhấttạiImexpharmlànhânviêncótrìnhđộtrungcấp,phầnlớnlàtrìnhdượcviênvàcôngnhânsảnxuất,vớitỷlệ39,1%
năm2019.Tiếptheolànhânviêncótrìnhđộđạihọcchiếm31,7%.TạiImexpharmđangcóxuhướngtăngdầnlaođộngcó
trìnhđộcaođẳngvàđạihọctrởlêntheonhucầupháttriểnnguồnnhânlựcchấtlượngcaocủaCôngty.
Bêncạnhđó,laođộngcủaImexpharmcócơcấunằmtrongđộtuổivàngkhi75%trongtổngsốlaođộngcóđộtuổidưới40.
Các chính sách cho người lao động
NguồnnhânlựcđượcCôngtyđặtvàovịtrítrungtâmhàng
đầutrongmọihoạtđộng,đặcbiệtlànhânsựcủakhốibán
hàngvàcácnhàmáycôngnghệcao.Dođó,Côngtyluôn
khôngngừngcảithiệnmôitrườnglàmviệcvàcácchính
sáchlươngthưởng,phúclợiổnđịnh.Phươngchâmcủa
Imexpharmluônđềcaotínhnhânvănvàtạomọiđiềukiện
đểmỗicánbộcôngnhânviêncóthểvượtquagiớihạn
củabảnthânđểlàmviệcvàsángtạo,hướngđếnhiệuquả,
đồngthờipháttriểnnănglựccủangườilaođộng.Xuất
pháttừmụcđíchđó,Imexpharmxâydựnghệthốngchính
sáchcạnhtranh,đemlạinhiểulợiíchchongườilaođộng
đểgiữchânnhânviênlâudài,đồngthờithuhútthêmnhiều
nhântàiđểphụcvụchoviệckếthừavàpháttriểnCôngty
trongtươnglai.
Các chính sách tiêu biểu tại Imexpharm có thể kể ra như sau:
100%CB.CNVđượctrảlươngđầyđủkịpthời;
100%CB.CNVđượcthamgiaBảohiểmxãhội,BảohiểmthấtnghiệpvàBảohiểmtainạnconngười;
100%CB.CNVđượckhámsứckhỏeđịnhkỳtạicácbệnhviệnuytín;
100%CB.CNVđượccấpđồngphụctheoquyđịnh;
CôngtyluôncóchếđộthưởngkhíchlệngườilaođộngvàodịpLễ,Tếttrongnămnhư:27/2,30/4,2/9,TếtDương
lịch,vàđặcbiệtlàTếtÂmlịch;
CuốinămImexpharmcóchínhsáchthưởngtheoquychếthiđuakhenthưởngthôngquađánhgiáhiệuquảcôngviệc;
Ngườilaođộngđượcxéttănglươngđịnhkỳtheoquychếlươngthưởng;
TrongnămCôngtytạođiềukiệnchoCB.CNVthamgiacáchoạtđộngvănnghệ,thểthaodoImexpharmvàcácđoàn
thểtổchứcvàocácngàylễlớnnhư30/4,2/9vàTếtNguyênđán;
Khenthưởngsángkiếncảitiếnvàkhenthưởngnóngkhiđạtthànhtíchcaotrongcôngviệc;
Imexpharmluônquantâmđếnmặtbằngthunhậpcủacánbộcôngnhânviên,đảmbảomứcthunhậptạiImexpharm
luôncạnhtranhvớicácđơnvịhàngđầutrongngành,nhằmthuhútvàgiữchânngườilaođộng,đặcbiệtlàđộingũ
cánbộkhoahọckỹthuậtvàlaođộngchấtxám;
ChươngtrìnhcổphiếuESOPdànhchocánbộchủchốtnăm2017,hạnchếchuyểnnhượngđếnnăm2020đãkhíchlệ
sựgắnbóvàcốnghiếncủađộingũ.
PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN NGUỒN NHÂN LỰC
HƯỚNG TỚI THÀNH CÔNG
Thunhậptrungbìnhtrongnăm2019củacánbộnhânviêntăngtrưởngcao16,7%sovớinăm2018.Donăm2019Côngtyđạt
kếtquảkhảquanvềtăngtrưởngdoanhthuvàlợinhuận,vìvậysựcốgắngcủađộingũđãđượcđềnđápxứngđángvớithunhập
đượccảithiệnđángkể.MụctiêucủaCôngtyđếnnăm2022,thunhậpcủangườilaođộngImexpharmsẽđạtbìnhquân19triệu
đồng/người/tháng.
Đào tạo và phát triển liên tục
Số giờ đào tạo 2015 - 2019 cho nữ và nam
8
9
10
11
12
13
14
Thunhậptrungbìnhquân/người/tháng(Triệuđồng)
Tổngsốgiờđàotạo
Sốgiờđàotạotrungbìnhchonữ
Sốgiờđàotạotrungbìnhchonam
10,8
15
23
18
37
38
13
2015
10,5
2016
11,4
2017
11,4
2018
13,3
2019
2015 2016 2017 2018 2019
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
0
5
10
15
20
25
35
30
40
13.523
23.941 21.244
45.149
48.568
Ngoàiviệccungcấpcácphúclợinhưlương,thưởngcho
nhânviên,IMEXPHARMcònmuốntraoquyềnchonhân
viênđểcóthểcảithiệnconđườngsựnghiệpcủahọtrong
tươnglaivàchuẩnbịchohọđốimặtvớinhữngtháchthức
toàncầucủathịtrườnglaođộng.Vìvậy,chúngtôichú
trọngviệcđàotạochocáccấpđộnhânviênvàlãnhđạo
khácnhaucủamìnhbằngnhiềuhìnhthức.Bêncạnhđó,
việcgiáodụcvàđàotạonhânviêncũnggópphầngiúp
doanhnghiệpđảmbảođượcyêucầungàycàngcaocủa
thịtrườngvềchấtlượnglaođộngvàdịchvụkháchhàng.
Chúngtôiquảntrịvấnđềgiáodụcvàđàotạocủamình
thôngquaQuytrìnhhoạtđộngchuẩnvềHuấnluyệnvà
đàotạo,thôngtincậpnhậtđếnBanlãnhđạothườngxuyên
thôngquacáckếhoạchvàbáocáohuấnluyệnnộibộvà
bênngoàihàngquý/năm.
Đánhgiátổngquanvềphươngphápquảntrịđốivớihoạt
độnggiáodụcvàđàotạocủaImexpharmtrongnăm2019,
chấtlượngcácchươngtrìnhđàotạonộibộvàbênngoài
đượcnângcaothôngquaviệcđiềuchỉnhcácnộidungđào
tạosátvớicôngviệcthựctếvàphươngphápđàotạochú
trọngthựchànhhơnlýthuyết.Chínhsáchnhânsựcủa
Côngtycũnghướngđếnviệcxâydựngđộingũkếthừa,
cókếthừabồidưỡngnhânsựchonhiệmkỳ2018-2022,
đồngthờithuhútthêmlaođộngcótrìnhđộcaogianhập
vàoImexpharm,đặcbiệtnhânsựlàmviệctạicácnhàmáy
Côngnghệcao.
Trongnăm2019,chúngtôiđãtổchức575chươngtrình
đàotạochocánbộcôngnhânviêncủamình,trongđó
baogồm53chươngtrìnhđàotạobênngoài,cònlạilàcác
chươngtrìnhđàotạonộibộcủatấtcảcácphòngban.
Tổngsốgiờđàotạonộibộvàbênngoàinăm2019là
48.568giờ,tăng8%sovớinăm2018.Mỗinhânviênđược
đàotạotrungbình32giờ/năm.Nhânviênnữvànamcócơ
hộinhưnhauđểđượcđàotạovàpháttriểnnghềnghiệp
liêntụctạiImexpharm.
Cácchươngtrìnhđàotạovàhuấnluyệnnộibộquantrọng
baogồm:
» Đàotạohộinhậpchonhânviênmới.
» Kiếnthứcsảnphẩmvàkỹnăngbánhàngchođộingũ
trìnhdượcviêncảnước.
» ĐàotạoDMS,SAP,hóađơnđiệntử.
» Cácquytrìnhhoạtđộngchuẩnliênquanđếncôngviệc
đượcgiao.Chúngtôicũngthựchiệnđánhgiáhiệuquả
côngviệcbằnghìnhthứcđánhgiátheoKPIsđịnhkỳ
hàngtháng.Trongnăm2019,đãcó100%nhânviên
đượcđánhgiáhàngtháng.Riêngđốivớicácbộquảnlý
cấptrungsẽcăncứvàochỉsốBSCcủatừngbộphận.
Ngoàira,đểgópphầncảithiệnchấtlượngnhânsựnộibộ,
chúngtôicũngtiếnhànhthựchiệncáccuộcphỏngvấnđầura
đốivớicácnhânviêncóquyếtđịnhngưngcôngtáctạidoanh
nghiệp.Imexpharmmongmuốnquacácbuổiphỏngvấnnày
cóthểlắngngheđượcýkiếnđónggópcủanhânviênvềnhận
địnhtrongsuốtquátrìnhlàmviệctạiCôngty,thấuhiểunhững
tâmtư,nguyệnvọngcủahọtừđóđưaranhữnglờikhuyên,
địnhhướng,tưvấnchohọvàrútkinhnghiệmđểhoànthiện
côngtácpháttriểnnguồnnhânlựctạiImexpharm.